Lokacija
Vrsta nekretnine
Cijena i površina

Zaštita osobnih podataka u agenciji ROST savjetovanje d.o.o.

Zaštita osobnih podataka u agenciji
ROST SAVJETOVANJE d.o.o.

OPĆA NAČELA
ROST SAVJETOVANJE d.o.o. (dalje: ROST SAVJETOVANJE) ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC2016/679) – GDPR.
Informacijski sustav ROST SAVJETOVANJA zaštićen je sukladno praksama i standardima. Logičkim i fizičkim pristupom komponentama sustava upravlja se sukladno primjenjivim standardima, a korisnike se redovito obučava i informira o važnosti informacijske sigurnosti i zaštite podataka.
Konkretna svrha i načini obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojega prikupljamo vaše podatke. U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno, te je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podaci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podaci koji su nužni za tu svrhu. Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima vezani dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtjevaju naši legitimni interesi (npr. radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva). Točnost, pouzdanost, povjerlivost i cjelovitost Vaših osobnih podataka  načela su kojima se vodimo pri obradi. Pristup vašim osobnim podacima imaju isključivo ovlaštene osobe ROST SAVJETOVANJA d.o.o. i partneri koji nam pružaju poslovnu podršku (izvršitelj obrade).
Kako bi se ostvarili gore navedeni regulatorni zahtjevi, unutar naše tvrtke redovito educiramo svoje zaposlenike, te poduzimamo odgovarajuće mjere zaštite.
Ako niste suglasni s politikom zaštite osobnih podataka u agenciji ROST SAVJETOVANJE d.o.o., molimo da se ne koristite našom stranicom ili ne navodite svoje osobne podatke. Svaka promjena politike ROST SAVJETOVANJA d.o.o. biti će objavljena na ovoj mrežnoj stranici.
KLJUČNE INFORMACIJE
Voditelj obrade
Voditelj obrade osobnih podataka je ROST SAVJETOVANJE d.o.o. sa sjedištem u ZAGREBU, Trnjanska cesta 59 A, OIB: 60771037537
Kontakt na koji možete slati svoje upite:
Trnjanska cesta 59 A, 10000 ZAGREB, adresa e-pošte: info@rost.hr
Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka
ROST SAVJETOVANJE d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su joj nužni i koji su pribavljeni u sklopu njezinih aktivnosti, bilo da su podaci dobiveni od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi slijedećeg:
1. Izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojemu ste stranka ili za poduzimanje radnji na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora
2. Zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo i izvan konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja svojih legitimnih interesa. Primjer takvog legitimnog interesa može biti:
- vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima,
- otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara,
- zaštita osoba i imovine,
- ispunjavanje vaših zahtjeva kako biste nama pomogli da razvijemo, isporučimo i poboljšamo svoje usluge ili za naše interne potrebe, kao što su revizija, analiza podataka i istraživanja radi poboljšanja naših proizvoda, usluga i komunikacije s korisnicima,
- odgovaranje na vaše upite i komentare
3. Nužnog poštivanja zakonskih obveza – s obzirom na različite poslovne aktivnosti, ROST SAVJETOVANJE d.o.o. se mora obavezno pridržavati mnogobrojnih zakonskih obveza. Primjerice, dužni smo postupati u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma, Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina itd.
4. Obrade osobnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo nakon što zaprimimo vašu privolu za obradu osobnih podataka za pojedinu svrhu. Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama Uredbe, neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom zadržavate pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku.
Ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.
Koje osobne podatke prikupljamo i kako do njih dolazimo?
Ponajprije obrađujemo one osobne podatke koje prikupimo tijekom poslovnog odnosa, kao što su ime, prezime, OIB, adresa, podaci o nekretnini i sl. No, ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo i iz javih izvora (Sudski registar, Zemljišne knjige, FINA, HGK, Poslovna Hrvatska i sl.) ili su nam legitimno priopćeni od strane ugovornih partnera ili trećih osoba.

Jeste li obvezni dostaviti nam osobne podatke?
Niste obvezni. No imajte na umu da u pojedinim slučajevima uskrate davanja osobnih podataka ROST SAVJETOVANJE d.o.o. neće moći s vama zaključiti ugovorni odnos odnosno ispunjavati svoje zakonske i ugovorne obveze. Primjerice, bez vaše identifikacije neće moći ispuniti one obveze za koje mjerodavni zakon traži jasnu identifikaciju nalogodavca.
Razdoblje u kojem će podaci biti pohranjeni
ROST SAVJETOVANJE d.o.o. će vaše osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada. Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva na adresu         e-pošte: info@rost.hr
Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.
Ako vaši osobni podaci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, biti će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.
Tko je primatelj vaših osobnih podataka?
ROST SAVJETOVANJE d.o.o. obvezuje se čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:
- pružateljima usluga koje angažiramo kao izvršiteljima obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka (primjerice odvjetnički ured, nadležne tvrtke za plaćanje režija i sl.),
- nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava, MUP),
- kada su ti podaci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima,
- kada je ROST SAVJETOVANJE d.o.o. zakonski dužna dostavljati te podatke
Koja su vaša prava povezana s obradom osobnih podataka?
Ovisno o pravnoj osnovi obrade vaša prava mogu biti slijedeća:
- zatražiti pristup osobnim podacima koje se odnose na vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podaci dostavljaju i razdoblju pohrane,
- zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka, te smo o istom dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja,
- uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u slučaju obrade na temelju legitimnih interesa ROST SAVJETOVANJA d.o.o. ili u slučaju obrade radi izravnog marketinga,
- tražiti brisanje podataka kada je svrha obrade ispunjena, kada povučete privolu kao jedinu osnovu obrade, kada vaš interes zaštite privatnosti preteže nad legitimnim interesom ROST SAVJETOVANJA d.o.o. za obradu, kada prigovorite obradi za svrhu izravnog marketinga, kada je to potrebno radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe ROST SAVJETOVANJE d.o.o., te u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kada je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštovanja zakonskih obveza kojima podliježe ROST SAVJETOVANJE d.o.o., radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i sl.,
- ograničiti obradu podataka, primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne provjerimo njihovu točnost,
- prenijeti podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili izvršenju ugovora u kojem ste stranka, odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to tehnički izvedivo,
- podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP)
Traženje pristupa osobnim podacima koji se odnose na vas ili traženje ispravka vaših osobnih podataka
Ako želite pristup svojim osobnim podacima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo vas da se obratite na naprijed navedenu adresu ili e-mail poštu.
Ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka
Ako smatrate da ROST SAVJETOVANJE d.o.o. nema zakonsku osnovu obrađivati vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor na naprijed navedenu adresu ili e-mail adresu. U tom slučaju nećemo više obrađivati vaše osobne podatke niti ćemo vam moći pružati svoje usluge i biti s vama u poslovnom odnosu.